معرفی محصولات شرکت فولاد بافت

باکس پالت فلزی مدل باردان 400

باکس پالت فلزی چرخ دار یا سبد صنعتی فلزی چرخ دار یا پالت صنعتی چرخ دار

باکس پالت فلزی مدل باردان 300

باکس پالت فلزی بزرگ با قابلیت طبقه بندی یا سبد صنعتی فلزی یا پالت صنعتی فلزی

باکس پالت فلزی مدل باردان 200

باکس پالت فلزی جمع شونده با قابلیت طبقه بندی و قابل حمل یا سبد صنعتی فلزی یا پالت صنعتی فلزی

باکس پالت فلزی مدل باردان 100

باکس پالت فلزی با قابلیت طبقه بندی یا سبد صنعتی فلزی یا پالت صنعتی فلزی

سبد صنعتی فلزی

تولید سبد صنعتی فلزی با قابلیت طبقه بندی و صرفه جویی در فضای انبار و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود

پالت صنعتی فلزی

تولید پالت صنعتی فلزی با قابلیت طبقه بندی و صرفه جویی در فضای انبار و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود

باکس پالت فلزی

تولید باکس پالت فلزی با قابلیت طبقه بندی و صرفه جویی در فضای انبار و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود

تولید خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی

معرفی خرپای تیرچه و کاربرد خرپای تیرچه و روش استفاده از خرپای تیرچه در ساختمان و تولید کننده خرپای تیرچه و جدول اطلاعاتی خرپای تیرچه

تولید مش فنس (حصار ، نرده ، پرچین)

معرفی فنس و کاربرد فنس و روش استفاده از فنس و تولید کننده فنس و جدول اطلاعاتی فنس

تولید شبکه های ميلگردی مش

معرفی مش و کاربرد مش و روش استفاده از مش و تولید کننده مش و جدول محاسباتی و اطلاعاتی مش

تولید خرپای ميلگردی

معرفی خرپا و کاربرد خرپا و روش استفاده از خرپا در ساختمان و تولید کننده خرپا و جدول اطلاعاتی خرپا

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تولید باکس پالت فلزی

تولید کننده باکس پالت فلزی با قابلیت طبقه بندی و صرفه جویی در فضای انبار و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود