محاسبات خرپا

محاسبه میلگرد تقویتی خرپا محاسبه وزن خرپا
- محاسبات زیر بر اساس جداول نشریه شماره 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است.
- میلگرد از نوع کششی با تنش تسلیم (fy) حداقل 4200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع.
- در صورت لزوم می توان از سطح مقطع معادل در جدول استفاده نمود.
- میلگردهای تقویتی باید حتما دارای تنش تسلیم حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشند.
- برای سقف های با بار زیاد و دهانه های بزرگ باید از تیرچه مضاعف استفاده نمود.

مجموع بار زنده و مرده :   کيلو گرم / متر مربع
طول دهانه :   متر
فاصله محور تا محور (Ax به Ax) :   سانتی متر
ارتفاع خرپا : سانتی متر
 


7

 
قطر میلگردهای پایین :
قطر ميلگرد بالایی :
قطر زیگزاگ :
ارتفاع خرپا :
وزن يک متر خرپا با گزینه های انتخاب شده، به صورت تقریبی 1.4986 کيلوگرم ميباشد.
متراژ خرپا :
تعداد :
 

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تولید باکس پالت فلزی

تولید کننده باکس پالت فلزی با قابلیت طبقه بندی و صرفه جویی در فضای انبار و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود