معرفی محصولات شرکت فولاد بافت

سبد صنعتی فلزی

تولید سبد صنعتی فلزی با قابلیت طبقه بندی و صرفه جویی در فضای انبار و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود

پالت صنعتی فلزی

تولید پالت صنعتی فلزی با قابلیت طبقه بندی و صرفه جویی در فضای انبار و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود

باکس پالت فلزی

تولید باکس پالت فلزی با قابلیت طبقه بندی و صرفه جویی در فضای انبار و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود

تولید خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی

معرفی خرپای تیرچه و کاربرد خرپای تیرچه و روش استفاده از خرپای تیرچه در ساختمان و تولید کننده خرپای تیرچه و جدول اطلاعاتی خرپای تیرچه

تولید مش فنس (حصار ، نرده ، پرچین)

معرفی فنس و کاربرد فنس و روش استفاده از فنس و تولید کننده فنس و جدول اطلاعاتی فنس

تولید شبکه های ميلگردی مش

معرفی مش و کاربرد مش و روش استفاده از مش و تولید کننده مش و جدول محاسباتی و اطلاعاتی مش

تولید خرپای ميلگردی

معرفی خرپا و کاربرد خرپا و روش استفاده از خرپا در ساختمان و تولید کننده خرپا و جدول اطلاعاتی خرپا

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تولید باکس پالت فلزی

تولید کننده باکس پالت فلزی با قابلیت طبقه بندی و صرفه جویی در فضای انبار و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود