کاربرد سقف خرپای میلگردی در ساختمان های آجری

کاربرد سقف خرپای میلگردی یا سقف تیرچه در ساختمان های آجری


در ساختمان های آجری اگر بخواهیم از سقف تیرچه بلوک  یا از سقف خرپای میلگردی استفاده کنیم باید حتماً روی دیوار حمال شناژ افقی اجرا کنیم . پهنای این شناژ مساوی پهنای دیوار و بلندی اندر حدود 35cm الی 40cm است و باید حداقل به 4 میلگرد 12 تا 14 مجهز شود.


کاربرد سقف خرپای میلگردی در ساختمان های آجری

کاربرد خرپای میلگردی در ساختمان های آجری, کاربرد تیرچه سقف در ساختمان های آجری, کاربرد خرپای میلگردی, کاربرد خرپا, کاربرد سقف خرپای میلگردی یا سقف تیرچه در ساختمان های آجری

اشتراک در خبرنامه

پست الکترونیک :   تلفن همراه :  

 
 

تولید باکس پالت فلزی

تولید کننده باکس پالت فلزی با قابلیت طبقه بندی و صرفه جویی در فضای انبار و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود